Nadzór prawny nad wyposażeniem pomiarowym / Andrzej Hantz / artykuł do magazynu Pomiar 2007/02

Dla wszystkich użytkowników wyposażenia pomiarowego powszechnie wiadomym jest, że aby zapewnić wiarygodność otrzymanych wyników pomiarów, należy mieć zaufanie do swoich przyrządów pomiarowych.

Jeszcze do niedawna zagadnienie to traktowane było jako spełnienie określonego wymagania stosownych norm jakościowych. Dzisiaj świadomość użytkowników wyposażenia pomiarowego zmieniła się na tyle, że nadzór nad wyposażeniem ze spełnienia wymagania stał się oczywistą potrzebą. Oczywiście, mówiąc o nadzorze nad wyposażeniem pomiarowym myślimy przede wszystkim o wzorcowaniu i okresowym sprawdzaniu wyposażenia pomiarowego poprzez odniesienie wyników wzorcowania i sprawdzania do wzorców państwowych i międzynarodowych (pkt. 4.6 normy ISO 9001). I w zasadzie dla użytkowników, posiadających w swojej organizacji wdrożony system jakości jest to wystarczające. Jest jednak pewna grupa użytkowników przyrządów pomiarowych, którzy nie posiadają lub też nie potrzebują wdrażania systemów jakości, tym samym nie mają potrzeby prowadzenia nadzoru metrologicznego. Pojawiają się tym samym pewne, z punktu widzenia bezpieczeństwa obywateli, konkretne zastosowania przyrządów pomiarowych, które wymagają tak zwanego prawnego nadzoru metrologicznego – legalizacji, który jest sprawowany przez Główny Urząd Miar, jego struktury terenowe oraz podmioty upoważnione przez Prezesa Głównego Urzędu Miar do sprawowania takiego nadzoru.