Prawna kontrola metrologiczna urządzeń ważących- Kto i kiedy może dokonać oceny zgodności? Kiedy mogą wystąpić niezgodności? / Jacek Pilecki, Andrzej Hantz / artykuł do magazynu Pomiar 2007/06

Historyczne zapisy o dokonywaniu pomiarów podstawowych wielkości fizycznych sięgają starożytności. Już 3000 lat przed naszą erą, groziła kara śmierci za niedopełnienie obowiązku wzorcowania przez architektów egipskich wzorca jednostki długości.
10W dzisiejszych czasach aż takich konsekwencji nie obserwujemy, a nawet trudno byłoby sobie je wyobrazić, jednak historia pokazuje nam, jak ważne jest poprawne wskazanie przyrządu pomiarowego. Trzeba jednak sobie zdawać sprawę, że nadzór nad przyrządami pomiarowymi, podobny w pewnym sensie do nadzoru z czasów starożytnych, istnieje również w dzisiejszych czasach. Ma on jednak swoje miejsce w życiu człowieka jasno określone i zdefiniowane. Metrologia prawna, bo o niej mowa, dotyczy wielu przyrządów pomiarowych. Regulacje w zakresie zastosowań przyrządów pomiarowych oraz wymagań w stosunku do ich charakterystyk metrologicznych w Unii Europejskiej regulują obecnie dwie dyrektywy. Jedna z nich to Dyrektywa 90/384/EEC „Nieautomatyczne urządzenia ważące” (Non-automatic weighing instruments – NAWI) – pierwsza dyrektywa dotycząca przyrządów pomiarowych – reguluje sprawę użytkowania wag nieautomatycznych. Druga z nich, stosunkowo „młoda” to Dyrektywa 2004/22/EEC „Dyrektywa o przyrządach pomiarowych” (Measurement instruments directive – MID) – reguluje sprawę użytkowania wielu innych, znaczących w życiu człowieka, przyrządów pomiarowych, w tym pewnej grupy wag automatycznych.