Jak wybrać właściwą wagę?

Zakres ważenia jest określony przez producenta i bezwzględnie musi być przestrzegany przez użytkownika. Ważenie ładunków powyżej parametru Max doprowadzi do trwałego uszkodzenia przyrządu. Dokładność odczytu jest parametrem związanym z obciążeniem maksymalnym. Należy zwracać uwagę na masę ważonej próbki oraz dokładność jaką chcemy osiągnąć, ponieważ nieprecyzyjnie przeprowadzona analiza może doprowadzić do sytuacji, w której żaden z producentów nie będzie w stanie zaspokoić potrzeby klienta. Najwięcej kontrowersji oraz pytań klientów, dotyczy podawanego w materiałach reklamowych parametru powtarzalność dla wag analitycznych. Analizując materiały reklamowe i informacyjne firm konkurentcyjnych wynika, że pod pojęciem „powtarzalność” (ang. Repeatability) podawane są wartości odchylenia standardowego dla danego typu wagi. Odchylenie standardowe jako wartość liczbowa jest znacznie mniejsze od różnicy maksymalnego i minimalnego wskazania z danej serii pomiarów (rozrzutu wskazań wg PN-EN 45501) np.: dla wagi z działką odczytową d = 0,01 mg i różnicy wskazania maksymalnego i minimalnego 7 działek odczytowych (0,07 mg) odchylenie może wynieść (w zależności od rozkładu) 0,02 mg. Im mniejsza różnica wskazania maksymalnego i minimalnego tym mniejsze odchylenie standardowe.