Pomiar zanieczyszczeń powietrza pyłem zawieszonym PM 10, PM 2,5 z wykorzystaniem metody grawimetrycznej / Sławomir Janas

Otaczające nas powietrze atmosferyczne ulega ciągłym modyfikacjom, które są efektem działalności człowieka oraz naturalnych procesów zachodzących w przyrodzie. Głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza są zakłady przemysłowe, kotłownie oraz komunikacja. Powietrze zawierające dużo pyłu drobnego, jest uważane za drugie co do wielkości źródło wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) wprowadzanych do organizmu ludzkiego. WWA Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (ang. PAH Polycyclic Aromatic Hydrocarbons.) powstają podczas niecałkowitego spalania wszystkich węglowodorów z wyjątkiem metanu. Wydzielają się także w trakcie spalania drewna iglastego, palenia papierosów, produkcji asfaltu, pracy pieców koksowniczych, są obecne w spalinach samochodowych i smole pogazowej. Do WWA zalicza się ponad 200 związków. Zostało stwierdzone, że 16 WWA jest szczególnie niebezpiecznych, a na pierwszym miejscu wymienia się benzo-α-piren. Związki te wykazują stosunkowo niską toksyczność ostrą, ale bardzo wyraźną toksyczność przewlekłą. Organizm ludzki z żywnością przyjmuje 3 – 4 mg WWA, a dopuszczalne stężenie w wodzie wynosi 0,2 mg/dm3 . Są to związki bardzo niebezpieczne, ponieważ wywołują zmiany nowotworowe w różnych tkankach. Wiele z nich odpowiada za mutację materiału genetycznego.