Zastosowanie pomiarów grawimetrycznych podczas badan ścieralności materiałów /metoda TABERA; SCHOPPERA-SCHLOBACHA badania kół zębatych/ / Sławomir Janas

Odporność materiałów na ścieranie jest jednym z ważniejszych parametrów użytkowych. W ciągu kilku dziesięcioleci opracowano różnorakie metody pomiarowe. 24Zazwyczaj nie są one z sobą skorelowane wykorzystując do oceny poziomu ścieralności różne urządzenia w tym również wagi. Celem tej publikacji jest pokazanie optymalnego wykorzystania wag jako mierników poziomu odporności na ścieranie mając na uwadze charakterystyki metrologiczne wag. Niestety większość metod wykorzystujących wagi nie odnosi się do ich ewentualnych błędów. Jak pokazuje praktyka pomiar masy jest obiektywny jeżeli znamy błędy pomiaru – nie ma urządzeń idealnych.