Wymagania dla wag stosowanych do wzorcowania pipet tłokowych

Do przeprowadzenia procedury wzorcowania pipety tłokowej metodą grawimetryczną niezbędna jest odpowiednia waga, dla której wymagania metrologiczne są określone w normie ISO 8655-6.21 Norma ISO 8655- 6 określa dokładne wymagania dotyczące stosowanych wag. W przypadku, kiedy znana jest niepewność standardowa pomiaru ważenia cieczy (na przykład ze świadectwa wzorcowania wagi), wówczas można ją użyć jako kryterium akceptacji zamiast powtarzalności i liniowości, przy założeniu, ze niepewność standardowa nie jest większa niż dwu lub trzykrotność działki elementarnej wagi d. W celu zachowania spójności pomiarowej waga używana do kalibracji pipet powinna w trakcie realizacji procedury posiadać aktualne świadectwo wzorcowania. Analizując wymagania normy w zakresie wyposażenia pomiarowego oraz czynników zewnętrznych wpływających na wynik pomiaru przeprowadzono badania, które zdają się potwierdzać wymagania normy. Wyniki przeprowadzonych badań oraz sformułowane na ich podstawie wnioski stają się pomocne przy analizie procesu pomiarowego związanego ze sprawdzaniem pipet.