Legalizacja ponowna wag nieautomatycznych po 1 stycznia 2014

W dniu 19-tego grudnia 2013 roku w Ministerstwie Gospodarki odbyło się spotkanie dotyczące sytuacji prawnej, jaka powstanie po 1 stycznia 2014 roku, w związku z zakończeniem okresu przejściowego dotyczącego legalizacji ponownej wag nieautomatycznych dopuszczonych do stosowania w obszarze metrologii prawnej na podstawie Rozdziału 8 Ustawy z dnia 11 maja 2001 roku „Prawo o Miarach”. Spotkanie miało na celu omówienie i wypracowanie konkretnych zaleceń w celu realizacji procedury oceny wag nieautomatycznych, legalizowanych wg starych zatwierdzeń typu oraz odpowiedź na pytanie, które z wag nieautomatycznych spełniają wymagania nowej normy, tak, aby można je było zgodnie z obowiązującym stanem prawnym ponownie zalegalizować po 1 stycznia 2014 roku.

RADWAG, jako największy polski producent z 30-letnim doświadczeniem, również w obszarze metrologii prawnej, po szczegółowej analizie dokumentów prawnych i wynikach dyskusji podczas spotkania w Ministerstwie Gospodarki w dniu 19-tego grudnia 2013 r. przedstawia stanowisko w tej sprawie.

Naszym zdaniem nawet doświadczony i dobrze zorientowany w starych i nowych przepisach urzędnik krajowej administracji miar, może podczas oceny jedynie odnieść się do błędów wskazań ocenianej wagi nieautomatycznej w odniesieniu do jej maksymalnych błędów granicznych, oraz do stosownych oznaczeń umieszczonych na tabliczce znamionowej i w pobliżu pola odczytowego urządzenia. Nawet gdy błędy wskazań ocenianej wagi będą spełniać określone wymagania, w wielu przypadkach już umieszczone na tabliczce znamionowej oznaczenia takie jak wartości działki elementarnej d w stosunku do wartości działki legalizacyjnej e oraz wartość wymaganego obciążenia minimalnego Min, dyskwalifikują takie urządzenie w odniesieniu do nowych, obowiązujących przepisów.

Problematyczna wydaje się również możliwość oceny konstrukcji wag w świetle wymagań jakie wynikają z obecnie obowiązujących przepisów (PN-EN 45501), w szczególności możliwość użycia adiustacji zewnętrznej. Niezależnie od przedstawionych wyżej problemów jest jeszcze jeden, całkowicie wykraczający poza możliwości techniczne i praktyczne pracowników terenowej administracji miar. Jest to ocena bezpieczeństwa elektrycznego, odporności na zakłócenia pochodzące z sieci zasilającej, oraz jej kompatybilności elektromagnetycznej. Badania wag nieautomatycznych wykonywane przez GUM przed 10-ciu latami często nie zawierały testów, które są dziś wymagane w świetle obowiązujących przepisów normatywnych i prawnych.

Chcielibyśmy zaznaczyć, że ewentualne próby zmiany lub modyfikacji tabliczki znamionowej lub jakakolwiek ingerencja w konstrukcje i oprogramowanie zatwierdzonej przed rokiem 2004 wagi, czyniące z niej inną zmodernizowaną wagę, bez odpowiedniej weryfikacji skutków tego działania, jest naszym zdaniem czynnością prawnie niedopuszczalną.

W związku z tym, jedynym kryterium weryfikacji dopuszczającym wagi nieautomatyczne sprzed 31 grudnia 2003 roku do ponownego obrotu, jest wykonanie przez uprawnioną jednostkę notyfikowaną badań i wydanie dokumentu zatwierdzenia typu, lub dokonanie legalizacji jednostkowej, które potwierdzą jej zgodność z aktualnie obowiązującymi przepisami. Wagi nieautomatyczne bez takich dokumentów będzie można uznać, pomimo naniesionej cechy legalizacyjnej, za nielegalne, a wykonywane na nich czynności będą mogły być zaskarżone do Sądu, łącznie z konsekwencjami finansowymi wynikającymi z ich stosowania.