Adjustacja

[inna nazwa: kalibracja]
Zbiór czynności w wyniku których doprowadza się przyrząd pomiarowy do działania odpowiadającego jego przeznaczeniu. W odniesieniu do wag elektronicznych sprowadza się to do skorygowania czułości wagi poprzez porównanie wyniku ważenia wzorca (zazwyczaj zabudowanego wewnątrz wagi) z jego wartością referencyjną. Takie porównania wykonywane są w cyklach automatycznych (sterowanych zmianami temperatury i czasu) lub półautomatycznych (sterowanych poprzez operatora).