Audit


Audit jest to systematyczna i niezależna ocena danej organizacji, systemu, procesu, projektu lub produktu. Przedmiot auditu jest badany na zgodność z określonym punktem odniesienia – listą kontrolną, przepisami prawa, normami, standardami lub przepisami wewnętrznymi danej organizacji (polityki, procedury).
Celem auditu jest określenie poziomu zgodności z dokumentami odniesienia (np. normy) oraz wskazanie możliwych niezgodności, stanowiących prawne, finansowe lub inne ryzyko dla przedmiotu badania.
Audit ocenia także procedury kontrolne celem stwierdzenia, czy przedmiot auditu także w przyszłości będzie odpowiadał uzgodnionym do stosowania wymaganiom. Oprócz oceny wskazuje także zalecenia zmian w procedurach; w tym sprawdzających oraz w politykach.