Porównania międzylaboratoryjne

(ILC – Interlaboratory Comparisons) – zorganizowanie, wykonanie i ocena badań lub wzorcowań tego samego albo podobnych obiektów badań, lub wzorcowań przez co najmniej dwa laboratoria, zgodnie z uprzednio określonymi warunkami.