Sprawdzanie (wyposażenia pomiarowego)

Procedura, podczas której ocenia się przyrząd pomiarowy pod względem ewentualnych błędów oraz całkowitej sprawności, efektem takiej kontroli jest zakwalifikowanie przyrządu do dalszej eksploatacji, warunkowe jego dopuszczenie do eksploatacji lub całkowite jego wycofanie z użytkowania; procedury sprawdzania tworzy się indywidualnie, uwzględniając zakres prac wykonywanych z użyciem danej wagi.