Świadectwo wzorcowania

Ang. Calibration Cerificate, dokument wydawany zwykle przez narodowe instytuty metrologiczne, organy administracji miar, okręgowe urzędy, akredytowane lub nieakredytowane laboratoria pomiarowe (wzorcujące), zawierający wyniki wzorcowania przyrządu pomiarowego i poświadczający, że wzorcowany przyrząd spełnia określone wymagania metrologiczne. Świadectwo wzorcowania jest jednym z podstawowych dokumentów umożliwiających zachowanie spójności pomiarowej.