Niepewność pomiaru

Jest to nieujemny parametr charakteryzujący rozproszenie wartości wielkości, przyporządkowany do menzurandu, obliczany na podstawie uzyskanej informacji, gdzie menzurand jest to wielkość, która ma być zmierzona.