Legalizacja

Legalizacja jest czynnością należącą do metrologii prawnej. Obowiązkowi legalizacji podlegają przyrządy pomiarowe, określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007r.  w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli. Legalizacja jest to zespół czynności obejmujących sprawdzenie, stwierdzenie i poświadczenie dowodem legalizacji, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania metrologiczne. Wymagana jest między innymi w stosunku do przyrządów służących do rozliczeń handlowych (wagi, wodomierze, liczniki energii elektrycznej, odmierzacze paliw ciekłych itp.).

Szczegółowe rodzaje przyrządów pomiarowych oraz dowodów legalizacji pierwotnej, legalizacji jednostkowej i legalizacji ponownej oraz okresy ważności tych legalizacji określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych – tabela nr 1 na stronie 133. Tabela nr 2 na stronie 135 określa terminy wykonania pierwszej legalizacji ponownej dla przyrządów wprowadzonych do obrotu lub użytkowania po dokonaniu oceny zgodności.

 Obowiązek poddawania wagi legalizacji ponownej spoczywa na użytkowniku!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wagę należy poddać legalizacji ponownej w przypadku:

  • końca terminu zgłoszenia wagi po raz pierwszy do legalizacji ponownej po dokonaniu oceny zgodności,
  • końca okresu ważności legalizacji ponownej,
  • po naprawie wagi,
  • w przypadku, gdy cechy legalizacji są zerwane lub uszkodzone (nieczytelne).

Termin dokonania oceny zgodności (deklarowania zgodności typu WE
lub legalizacji WE)

Termin zgłoszenia wagi po raz pierwszy do legalizacji ponownej po ocenie zgodności

Okres ważności legalizacji ponownej

Rodzaj dowodu
legalizacji ponownej

do 30.04.2004

nie dotyczy

25 m-cy*)

cecha albo cecha i świadectwo

od 01.05.2004
do 31.12.2004

31.12.2007

25 m-cy*)

od 01.01.2005
do 31.12.2005

31.12.2008

25 m-cy*)

od 01.01.2006
do 07.01.2007

31.12.2009

25 m-cy*)

od 08.01.2007

3 lata**)

25 m-cy*)

  * Okres wyrażony w miesiącach – liczy się od pierwszego dnia tego miesiąca, w którym legalizacja została dokonana.
** Okres wyrażony w latach – liczy się od pierwszego dnia grudnia roku, którego oznaczenie zostało naniesione na przyrządzie podczas dokonywania oceny zgodności.