Ocena zgodności

W Unii Europejskiej obowiązują ujednolicone przepisy dotyczące wytwarzania i obrotu wyrobami – mają one wyższą rangę niż prawo krajowe państw członkowskich. Ustalanie tych przepisów nazwanych Nowym Podejściem, polega na harmonizacji tylko tych przepisów technicznych, które są związane z bezpieczeństwem i zdrowiem użytkowników oraz z ochroną środowiska.
Wprowadzając nowy wyrób na rynek polski, który po 01.05.2004 (akcesja Polski do Unii Europejskiej) stał się również częścią rynku europejskiego, producent powinien:

  • ustalić, jakim dyrektywom Nowego Podejścia ten wyrób podlega,
  • przeprowadzić badania potwierdzające zgodność wyrobu z tymi dyrektywami, zgodnie z właściwymi modułami dopuszczonymi przez te dyrektywy,
  • wystawić deklarację zgodności z tymi dyrektywami,
  • oznaczyć wyrób znakiem CE,

Ocena zgodności jest to proces poprzedzający wprowadzenie wyrobu na rynek, przeprowadzany przez producenta w odniesieniu do norm jakościowych i aprobat technicznych, którego celem jest weryfikacja zgodności wyrobu z przepisami prawa w zakresie narzuconym przez dyrektywy UE.
Ocena zgodności oznacza działanie polegające na wykazaniu, że określony wyrób i proces jego produkcji jest zgodny z wymaganiami określonymi w normach i przepisach prawnych.
Dokonując oceny zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi zawartymi w dyrektywach, producent postępuje zgodnie z odpowiednimi modułami. Moduły są procedurami postępowania, umożliwiającymi producentowi wykazanie, że wprowadzony na rynek wyrób spełnia dotyczące go wymagania.
Niektóre dyrektywy wymagają udziału tzw. strony trzeciej, czyli jednostki notyfikowanej.

Oznaczenie wagi nieautomatycznej po dokonaniu oceny zgodności, przeznaczonej do stosowania w obszarze regulowanym:

oznacz-nieaut

Oznaczenie przyrządu pomiarowego określonego w Dyrektywie MID (np. wagi automatycznej) po dokonaniu oceny zgodności, przeznaczonej do stosowania w obszarze regulowanym:

oznacz-aut