Wymagania norm

Użytkownicy przyrządów pomiarowych, wykonujący pomiary w organizacjach, które mają wdrożone i certyfikowane systemy zarządzania, powinni prowadzić nadzór nad swoim wyposażeniem pomiarowym. Zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm systemów zarządzania organizacje powinny wzorcować i sprawdzać między wzorcowaniami użytkowane przez nich przyrządy pomiarowe. Wymagania odnośnie wzorcowania oraz sprawdzania, jak również wyznaczania ich częstotliwości, są często określane w normach branżowych, dotyczących produkcji lub badań oraz innych dokumentach międzynarodowych, które są wytycznymi dla różnych branż.

Należy jednocześnie pamiętać, że ocena zgodności, legalizacja WE i legalizacja ponowna nie zastępują wzorcowania.

Wymagania wybranych norm systemów zarządzania w zakresie wzorcowania i sprawdzania wyposażenia pomiarowego:

 Numer i tytuł normy  Punkt normy
 PN-EN 9001 Systemy zarządzania jakością – Wymagania  7.6
 PN-EN ISO/IEC 17025 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji
laboratoriów badawczych i wzorcujących
 5.5; 5.6
 PN-EN ISO 15189 Laboratoria medyczne – Szczególne wymagania
dotyczące jakości i kompetencji
 4.3; 5.6
 PN-EN ISO 14001 Systemy zarządzania środowiskowego – Wymagania
i wytyczne stosowania
 4.5.1
 PN-N 18001 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy -
Wymagania
 4.5.1
 PN-EN 22000 Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności  8.3
 ISO/TS 16949 specyfikacja techniczna ISO branży motoryzacyjnej  wg ISO 9001 p. 7.6
 AQUAP 2110 Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości
w projektowaniu, pracach rozwojowych i produkcji”
 wg ISO 9001 p. 7.6